Algemene voorwaarden

A. Algemeen deel

Artikel 1. Algemene bepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit volgende handelingen tussen Kijk op gordijnen B.V., hierna: Kijk op gordijnen en u, de klant.
 2. Uw voorwaarden gelden uitdrukkelijk niet.
 3. Wanneer een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan blijven de overige bepalingen wel geldig. U moet instemmen met nieuwe bepalingen. Deze zullen zoveel mogelijk met de oude nietige of vernietigde bepalingen overeenkomen.
 4. De bepalingen uit de overeenkomst gaan voor als deze strijdig zijn met de bepalingen uit deze algemene voorwaarden.

Artikel 2. Wanneer is er een overeenkomst?

 1. Wanneer u akkoord gaat met een aanbieding, ontvangt u van Kijk op gordijnen een schriftelijke opdrachtbevestiging of opdrachtbevestiging per e-mail. De overeenkomst komt tot stand na een schriftelijke bevestiging, na een bevestiging per e-mail, na de aanbetaling van 20% door de klant of doordat feitelijk wordt begonnen met de werkzaamheden (waaronder ook het inmeten wordt verstaan) door Kijk op gordijnen.
 2. Als een wijziging van de overeenkomst leidt tot hogere kosten, mag Kijk op gordijnen dit doorberekenen aan u.
 3. U kunt geen rechten ontlenen aan eerdere door Kijk op gordijnen gedane aanbiedingen of reclamemateriaal.

Artikel 3. Hoe gaat de levering in zijn werk?

 1. Kijk op gordijnen zal iedere prestatie leveren zoals schriftelijk is overeengekomen en Kijk op gordijnen mag hiervoor gebruik maken van derden.
 2. De afgesproken levertermijn is geen fatale termijn. De levertermijn gaat in op het moment dat de overeenkomst tot stand komt, mits alle benodigde gegevens zijn ontvangen en eventueel gewenste betalingszekerheid is gegeven.
 3. Het risico van de producten gaat over van Kijk op gordijnen op u, op het moment dat de producten in uw feitelijke macht komen.
 4. De producten worden door Kijk op gordijnen bij u afgeleverd en gemonteerd op het door u doorgegeven adres. U moet ervoor zorgen, dat de plaatsen waar de producten dienen te worden afgeleverd en te worden gemonteerd onbelemmerd en zonder risico’s bereikbaar zijn.
 5. U moet de producten afnemen op het moment dat ze bij u worden bezorgd. Als u de afname weigert of onvoldoende informatie verstrekt die noodzakelijk is voor de levering, dan zullen de producten voor uw risico worden opgeslagen door Kijk op gordijnen. U bent de aanvullende kosten, waaronder in ieder geval de opslagkosten, verschuldigd.
 6. De kosten van levering, waaronder verpakking, transport en transportverzekering zijn voor uw rekening. Deze kosten zijn meegenomen in de offerte/orderbevestiging die u van Kijk op gordijnen heeft ontvangen.

Artikel 4. Wat kunt u van Kijk op gordijnen verwachten?

 1. Kijk op gordijnen zal haar werkzaamheden naar haar beste kennis, ervaring en wetenschap, zorgvuldig uitvoeren. Kijk op gordijnen zal uw belangen naar beste kunnen behartigen. Kijk op gordijnen heeft een inspanningsverplichting.
 2. Door Kijk op gordijnen wordt gestreefd om de levertermijn zoveel mogelijk in acht te nemen. Het gaat echter niet om fatale termijnen. Bij overschrijding van het tijdschema moet u Kijk op gordijnen schriftelijk een redelijke termijn van ten minste 30 dagen geven om alsnog na te komen.
 3. Kijk op gordijnen zal al uw gegevens vertrouwelijk behandelen, voor zover Kijk op gordijnen behoort te weten dat het om vertrouwelijke gegevens gaat.

Artikel 5. Wat zijn uw verplichtingen?

 1. U moet alle gegevens, die Kijk op gordijnen nodig heeft om haar werkzaamheden goed uit te kunnen voeren, op tijd en volledig aan Kijk op gordijnen overhandigen. U bent ervoor verantwoordelijk dat deze gegevens juist zijn.
 2. Wanneer er vertraging ontstaat bij het uitvoeren van de overeenkomst, en deze vertraging aan u is toe te rekenen , zullen alle kosten en schades die hieruit voortvloeien voor uw rekening en risico komen.
 3. Wanneer u tijdig meldt dat de geleverde producten niet aan de overeenkomst voldoen, zal Kijk op gordijnen op zo kort mogelijke termijn de nodige reparaties uitvoeren. Wanneer de producten niet aan de overeenkomst voldoen maar dit een gevolg is doordat u in strijd met de overeenkomst heeft gehandeld, dan worden de kosten van deze reparatie bij u in rekening gebracht.
 4. U bent verplicht om geleverde producten direct na ontvangst, en de uitgevoerde werkzaamheden direct na uitvoering te keuren en te controleren. Eventuele bezwaren, gebreken of defecten moeten onmiddellijk (binnen twee dagen) schriftelijk aan Kijk op gordijnen worden gemeld. Zonder deze melding worden de betreffende producten geacht te zijn geleverd zonder beschadiging, defecten of gebreken en wordt ervan uitgegaan dat Kijk op gordijnen conform de overeenkomst heeft geleverd of gehandeld.
 5. Klachten met betrekking tot niet direct zichtbare gebreken en/of defecten dienen direct (binnen twee dagen) na constatering schriftelijk te worden gemeld aan Kijk op gordijnen zodat Kijk op gordijnen in staat is de klacht te onderzoeken en zo nodig reparaties te verrichten.
 6. Het melden van een klacht schort uw betalingsverplichting niet op.
 7. Indien u zelf een overeenkomst sluit met een derde partij, is de derde partij verantwoordelijk voor de nakoming van de afspraken in deze overeenkomst. Als er problemen ontstaan bij de uitvoering van deze overeenkomst, dan kunt u hierop alleen de derde partij aanspreken en niet Kijk op gordijnen.
 8. U moet ervoor zorgen dat:
  1. Kijk op gordijnen op de vooraf bekendgemaakte (werk)tijden toegang krijgt tot de plaats(en) waar de werkzaamheden worden verricht. De plaats(en) en toegang dienen te voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften;
  2. Wanneer ook derden op de betreffende locatie werkzaamheden moeten verrichten, zorgt u ervoor dat die werkzaamheden zijn beëindigd voordat Kijk op gordijnen met zijn werkzaamheden begint, zodat Kijk op gordijnen onbelemmerd zijn werkzaamheden kan verrichten. Indien dit niet mogelijk is zorgt u ervoor dat de coördinatie ter plekke effectief wordt uitgevoerd;
  3. Kijk op gordijnen binnen een redelijke termijn voor de datum waarop volgens de overeenkomst de werkzaamheden een aanvang zouden nemen wordt gewaarschuwd, indien Kijk op gordijnen de werkzaamheden niet op het afgesproken tijdstip kan verrichten;
  4. Kijk op gordijnen tijdig kan beschikken over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materialen en hulpmiddelen;
  5. De plaats(en) waar de werkzaamheden verricht dienen te worden vrij zijn van overtollige materialen e.d.;
  6. Kijk op gordijnen kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor eventueel benodigde energie, zoals elektriciteit, gas, e.d.. De energiekosten komen voor uw rekening;
  7. Kijk op gordijnen gebruik kan maken van in redelijkheid gewenste overige voorzieningen, zonder dat hieraan voor Kijk op gordijnen kosten zijn verbonden;
  8. Er een vuilcontainer op het werk aanwezig is die gratis aan Kijk op gordijnen ter beschikking gesteld wordt;
  9. De minimale vloer- en omgevingstemperatuur 16 graden is;
  10. Bij het leveren en monteren van pvc vloeren, de vloeren vrijdragend zijn, oftewel voorzien zijn van een dermate goede bodemafsluiting dat er geen last ondervonden kan worden van eventueel optrekkend vocht;
  11. Bij het leveren en monteren van pcv vloeren, de vloeren worden opgestookt volgens het aan u overlegde opstookprotocol dat aan u wordt overhandigd;
  12. U schilderwerken, wanden en overige zaken afplakt als Kijk op gordijnen de vloer komt egaliseren.
 9. U bent aansprakelijk voor verlies van en/of schade aan de zaken, materialen, gereedschappen e.d. die Kijk op gordijnen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij u heeft opgeslagen.
 10. U bent verplicht Kijk op gordijnen te informeren over de ligging van kabels, leidingen e.d. alles in de ruimste zin des woords.
 11. Indien u niet of niet tijdig aan voornoemde verplichtingen voldoet, is Kijk op gordijnen gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat u wel aan uw verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging, dan wel de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden zijn voor rekening van u.

Artikel 6. Wat zijn de kosten van de producten en dienstverlening van Kijk op gordijnen?

 1. In de overeenkomst zijn de door u te betalen kosten in euro’s vastgelegd.
 2. Alle kosten zijn inclusief (bij consumenten) btw. Wanneer er sprake is van een overeenkomst tussen Kijk op gordijnen en een zakelijke klant, zijn de kosten exclusief btw.
 3. Kijk op gordijnen heeft het recht om in de contractperiode de prijs te wijzigen in verband met prijsontwikkelingen. Hieronder wordt onder meer verstaan: wijzigingen in belastingen, heffingen, lonen, sociale lasten, valutakoersen, energieprijzen of andere omstandigheden die een verhoging van de kosten voor Kijk op gordijnen met zich meebrengen. Wijzigingen gaan binnen één maand na aankondiging daarvan in. Bent u het niet eens met wijziging van de kosten? Dan kunt u binnen acht dagen na de aankondiging van de wijziging, de overeenkomst met Kijk op gordijnen schriftelijk opzeggen tegen de datum waarop de betreffende wijziging ingaat.
 4. Wanneer u nog niet aan al uw (betalings)verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan, mag Kijk op gordijnen haar verplichtingen uitstellen totdat u aan al uw (betalings)verplichtingen heeft voldaan.
 5. U aanvaardt dat de hoogte van de kosten van de overeenkomst kunnen worden beïnvloed wanneer partijen besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze en/of omvang ongeacht welke partij hiervoor de aanleiding heeft gegeven. Kosten voor extra werkzaamheden of producten zullen mondeling worden besproken en apart aan u in rekening gebracht.

Artikel 7. Hoe betaalt u voor de producten/diensten van Kijk op gordijnen?

 1. Nadat u akkoord bent gegaan met de opdrachtbevestiging, doet u een aanbetaling van 20% van de totaalprijs.
 2. Bij levering van de producten dient u direct 60% op locatie te betalen (pinnen of contant). Indien een stoffeerder de producten komt brengen en monteren, en u betaalt de kosten niet direct, neemt de spullen niet aan of bent niet thuis op het afgesproken tijdstip, dan is Kijk op gordijnen gerechtigd om bij u de extra kosten voor de stoffeerder in rekening te brengen. Ook bent u de extra kosten van de installateur/stoffeerder verschuldigd, indien u bij het installeren van een pvc-vloer niet heeft voldaan aan het opstookprotocol.
 3. Het resterende bedrag, zijnde 20% van de totaalprijs, wordt direct na het uitvoeren van de werkzaamheden op locatie door u voldaan (pinnen of contant).
 4. Indien u de resterende bedrag van 80% van de totaalprijs niet direct op locatie na het uitvoeren van de werkzaamheden heeft voldaan, ontvangt u een factuur die binnen 14 dagen na het uitvoeren van de werkzaamheden moet worden voldaan.
 5. Voor zakelijke partijen geldt dat wanneer u niet betaalt binnen de afgesproken termijn, u direct in verzuim verkeert en na de vervaldag van de factuur, rente verschuldigd bent. Deze rente zal gelijk zijn aan de wettelijke handelsrente. Ook moet u dan alle (buiten)gerechtelijke incassokosten van Kijk op gordijnen betalen. Deze kosten bedragen in ieder geval 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150,00.
 6. Voor consumenten geldt dat wanneer u niet betaalt binnen de afgesproken termijn, u in verzuim verkeert nadat u door Kijk op gordijnen bent gewezen op de te late betaling en u nogmaals een termijn van 14 dagen heeft gekregen om te betalen. Heeft u dan nog niet betaald, dan bent u wettelijke rente verschuldigd en mag Kijk op gordijnen de gemaakte (buiten)gerechtelijke incassokosten in rekening brengen.
 7. Kijk op gordijnen heeft het recht om zekerheid van u te vorderen voor het nakomen van uw (betalings-)verplichtingen. Ook is Kijk op gordijnen bevoegd om de betalingsvoorwaarden te wijzigen wanneer zij van mening is dat uw financiële positie of uw betalingsgedrag hiertoe aanleiding geeft.
 8. Heeft u een bezwaar tegen de factuur? Dan moet u dit binnen 14 dagen na de factuurdatum schriftelijk aan Kijk op gordijnen laten weten. Doet u dit niet, dan geldt het gefactureerde bedrag als erkend. Bezwaren tegen de factuur schorten uw betalingsverplichting niet op.

Artikel 8. Wanneer en hoe eindigt de overeenkomst?

 1. Als u de overeenkomst annuleert, wordt de aanbetaling van 20% van het totaalbedrag niet geretourneerd.
 2. Als u de overeenkomst annuleert, moet u de kosten vergoeden die hierdoor door Kijk op gordijnen zijn of nog gemaakt moeten worden en de schade die zij lijdt, tot een redelijk bedrag, vergoeden. Deze kosten worden berekend op basis van onderstaande staffel:
  1. bij annulering tot 8 dagen voor de aanvang van de werkzaamheden: 25% van het openstaande bedrag;
  2. bij annulering langer dan 1 dag korter dan 8 dagen voor de aanvang van de werkzaamheden: 50% van het openstaande bedrag;
  3. bij annulering 1 dag of korter voor de aanvang van de werkzaamheden: 100% van het openstaande bedrag.
 3. Kijk op gordijnen mag de uitvoering van de overeenkomst direct, zonder dit vooraf aan u te laten weten, opschorten of geheel of gedeeltelijk ontbinden, wanneer:
  1. u uw verplichtingen uit de overeenkomst niet (tijdig) nakomt en/of weigert betalingszekerheid te stellen;
  2. er sprake is van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, onder curatele stelling, schuldsanering of stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van uw bedrijf of overlijden.

  Kijk op gordijnen hoeft dan geen schadevergoeding te betalen aan u en heeft daarnaast het recht om zelf schadevergoeding en/of betaling te vorderen. Als een van deze omstandigheden zich voordoet, verkeert u direct in verzuim.

 4. Kijk op gordijnen heeft het recht om de overeenkomst uit te blijven voeren.

Artikel 9. Hoe gebruikt u de internetsite?

 1. Alle prijzen en tarieven genoemd op de internetsite en mailingen van Kijk op gordijnen zijn exclusief btw en onder voorbehoud van prijswijzigingen, programmeer- en typefouten.
 2. Productafbeeldingen hoeven niet altijd overeen te komen met het uiterlijk van de geleverde producten. In het bijzonder kunnen er na assortimentsvernieuwingen van de fabrikant wijzigingen optreden in het uiterlijk en de verpakking van de producten. U kunt geen klacht indienen over geconstateerde gebreken als het bovengenoemde wijzigingen in het product betreffen.

Artikel 10. Wanneer is er sprake van overmacht en welke gevolgen heeft dit?

 1. Overmacht houdt in dat er sprake is van omstandigheden waardoor Kijk op gordijnen niet, niet tijdig of niet naar behoren haar dienstverlening kan nakomen en/ of haar producten kan leveren, zonder dat dat de schuld van Kijk op gordijnen is. Als er sprake is van overmacht, is er geen toerekenbare tekortkoming van Kijk op gordijnen.
 2. Overmacht is bijvoorbeeld: brand, diefstal, molest, oproer, werkstaking, bedrijfsbezetting, bedrijfsstoring, oorlog, noodweer, situaties van feitelijke onbereikbaarheid van het werk, wijziging in de regelgeving en tekortkoming in de nakoming door een leverancier van Kijk op gordijnen.
 3. Wanneer er sprake is van overmacht mag Kijk op gordijnen de uitvoering van de overeenkomst opschorten of de overeenkomst (gedeeltelijk) ontbinden zonder dat zij hiervoor schadevergoeding aan u hoeft te betalen.
 4. Duurt de overmacht langer dan 60 aaneengesloten dagen, dan mag u de overeenkomst schriftelijk ontbinden. Kijk op gordijnen is aan u geen schadevergoeding verschuldigd.

Artikel 11. Kwaliteit en monsters

 1. Kijk op gordijnen staat in voor de kwaliteit van de producten zoals in de overeenkomst is omschreven.
 2. Eventueel door Kijk op gordijnen verstrekte monsters dienen enkel ter aanduiding, de daadwerkelijk geleverde producten kunnen hiervan afwijken.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Kijk op gordijnen geleverde producten blijven eigendom van Kijk op gordijnen totdat u het volledig verschuldigde bedrag betaald heeft.
 2. U mag deze onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten niet verpanden of op een andere manier bezwaren.
 3. Als een derde beslag legt op deze onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten of een recht hierop wil vestigen, dan moet u dit Kijk op gordijnen zo snel mogelijk laten weten.

Artikel 13. Garantie

 1. Kijk op gordijnen staat voor een periode van twee jaren na (op)levering in voor de goede uitvoering van de overeengekomen prestatie.
 2. Als Kijk op gordijnen erkent dat zij tekort is geschoten bij de levering van een product, heeft Kijk op gordijnen het recht om binnen een redelijke termijn nadat u aan Kijk op gordijnen heeft laten weten dat er sprake is van een gebrek, het product te vervangen, dan wel het ontbrekende alsnog te leveren. Als Kijk op gordijnen binnen de termijn deugdelijk presteert, is de overeenkomst correct nagekomen en heeft u geen recht op schadevergoeding.
 3. Eventuele aanvullende garantie kan met Kijk op gordijnen zijn overeengekomen. Deze staan in de schriftelijke garantieverklaring.
 4. Garantie geldt niet wanneer er sprake is van overmacht.
 5. Buiten de garantie valt:
  1. het binnen redelijke grenzen kromtrekken van houten jaloezieën. Minimale kromtrekkingen zijn inherent aan houten producten. Onder ‘binnen redelijke grenzen’ wordt verstaan 3% in de hoogte en 0,5% in de breedte;
  2. het binnen redelijke grenzen bladderen van houten jaloezieën rond het koordgat of ladderbandgat en aan het uiteinde van de jaloezieën. Onder ‘binnen redelijke grenzen’ wordt verstaan 3 millimeter;
  3. het niet stijl c.q. mooi recht vallen van gordijnen. Het is inherent aan het product dat niet alle gordijnen stijl vallen.
 6. Garantie wordt alleen gegeven als u aan alle (financiële) verplichtingen heeft voldaan. Iedere aanspraak op garantie vervalt, wanneer de door Kijk op gordijnen geleverde producten door u onoordeelkundig zijn behandeld en/of verwerkt en/of de door Kijk op gordijnen gegeven aanwijzingen niet zijn opgevolgd. Ook geldt geen garantie als het gaat om normale slijtage.

Artikel 14. Wie is waarvoor aansprakelijk?

 1. Kijk op gordijnen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade. Ook niet indien deze schade direct of indirect verband houdt met vertraging of opschorting. Kijk op gordijnen is enkel aansprakelijk indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Kijk op gordijnen aansprakelijk is, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat met betrekking tot deze schade per gebeurtenis wordt uitgekeerd door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Kijk op gordijnen. Wanneer het maximum verzekerde bedrag hoger is dan het bedrag van de opdracht, dan is Kijk op gordijnen slechts aansprakelijk tot de hoogte van het bedrag van de opdracht, dat verband houdt met de geleverde diensten.
 3. Schade zoals bedrijfs- en/of stagnatieschade, gevolgschade, omzet- en/of winstderving, productieverlies of waardevermindering van producten is van vergoeding uitgesloten.
 4. Als u door een derde wordt aangesproken tot vergoeding van schade, dan kunt u deze claim niet doorleggen aan Kijk op gordijnen.
 5. Op het moment dat u producten bij Kijk op gordijnen koopt, krijgt u uitgebreide instructies. Kijk op gordijnen kan daarom in het bijzonder niet aansprakelijk worden gesteld:
  1. bij het leveren en monteren van PVC vloeren: voor schade die ontstaat door optrekkend vocht, doordat vloeren niet vrijdragend zijn;
  2. voor thermische breuken in het glas. Bij HR+ glas is de temperatuur tussen het glas en de raamdecoratie soms te hoog. Hierdoor kunnen thermische breuken in het glas ontstaan. Verduisterende en slecht ventilerende stoffen worden afgeraden indien er geen ruimte van tien cm aan de bovenzijde van het product aanwezig is. Raadpleeg omtrent de plaatsing van een raambekledingsproduct dan ook de voorschriften en garantiebepalingen van de kozijn- of raamleverancier;
  3. voor het verkleuren gordijnen. Kijk op gordijnen adviseert daarom altijd om gordijnen te voeren, het liefst met witte stof, om verkleuring tegen te gaan;
  4. voor stijladvisering. Het advies dat Kijk op gordijnen u geeft is vrijblijvend. U kiest uiteindelijk zelf voor het product. Vindt u de gekozen producten achteraf niet mooi, dan kunt u Kijk op gordijnen niet aansprakelijk stellen voor het advies. Dit geldt in het bijzonder ook voor de bekleding van trappen met pvc. Trappen worden aan de onderzijde van de trede namelijk niet bekleed;
  5. voor schade die ontstaat doordat het door uw keuze van het product moet worden geboord in tegels;
  6. voor schade die ontstaat indien door uw keuze van het product moet worden geboord in plafonds, kozijnen of muren, bijvoorbeeld loslaten van stucwerk;
  7. voor schade die ontstaat doordat u heeft nagelaten schilderwerken, wanden en andere zaken op afdoende wijze af te plakken wanneer Kijk op gordijnen de vloer komt egaliseren.
 6. Wij zijn verplicht om onze producten child safe te maken. Haalt u de onderdelen die onze producten child safe maken van het product af, dan kan Kijk op gordijnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die hieruit volgt.
 7. De informatie op de internetsite wordt door Kijk op gordijnen met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de internetsite aangeboden informatie. Kijk op gordijnen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de internetsite of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de internetsite verstrekte informatie en/of schade als gevolg van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de internetsite.
 8. Kijk op gordijnen draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, beschrijvingen en ander voorlichtingsmateriaal op de internetsite, die door derden zijn uitgegeven.
 9. Iedere aansprakelijkheid van Kijk op gordijnen vervalt wanneer u niet binnen één jaar nadat het product is geleverd een beroep doet op de tekortkoming en als u Kijk op gordijnen niet binnen één maand na ontdekking van de (mogelijke) tekortkoming, Kijk op gordijnen daarvan schriftelijk in kennis stelt.

Artikel 15. Wijziging van deze voorwaarden

 1. Kijk op gordijnen kan altijd, zonder dit vooraf mede te delen, de algemene voorwaarden wijzigen.
 2. Kijk op gordijnen kan wijzigingen van deze voorwaarden bekendmaken door dit op haar website te plaatsen of op een andere manier te communiceren. Het is dus aan te raden om de voorwaarden van tijd tot tijd te bekijken. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaande overeenkomsten.

Artikel 16. Klachten en geschillen

 1. Bent u niet tevreden over onze dienstverlening? Wij stellen het op prijs als u ons dat eerst laat weten zodat wij serieus werk kunnen maken van uw klacht. Om te zorgen dat wij de klacht goed kunnen behandelen, moet de klacht binnen twee maanden nadat u kennis heeft genomen van de klacht, aan Kijk op gordijnen worden voorgelegd.
 2. Mocht er toch een geschil ontstaan, dan moet u zich wenden tot de bevoegde rechter te Eindhoven. De mogelijkheid om een geschil bij de rechter te starten, vervalt na één jaar nadat de aanleiding voor het geschil is ontstaan.

Artikel 17. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten en deze algemene voorwaarden en handelingen die daaruit voortkomen, is het Nederlandse recht van toepassing.

B. Bijzondere bepalingen betreffende de webshop

De bepalingen in dit hoofdstuk “de webshop” zijn naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing indien Kijk op gordijnen producten verkoopt via de webshop.

Artikel 18. Hoe betaalt u in de webshop?

 1. Via de webshop heeft u de mogelijkheid de betaling te voldoen via de daar genoemde betalingsmogelijkheden. Op het moment dat u voor een bepaalde betalingsmogelijkheid kiest, wordt u doorverwezen naar de website van deze derde. Na het voldoen van de betaling ontvang u de betalingsbevestiging en de factuur op het door u opgegeven e-mailadres.

Artikel 19. Welke rechten en verplichtingen heeft u als u consument bent en een product in de webshop koopt?

 1. Als consument heeft u de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden op grond van uw herroepingsrecht binnen 14 dagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen. Wanneer u dit wilt doen, dient u dit binnen de bedenktermijn schriftelijk te melden bij Kijk op gordijnen of door het modelformulier voor herroeping in te vullen, dat te vinden is op de website van Kijk op gordijnen.
 2. U moet tijdens de bedenktijd zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking, u mag het product slechts hanteren en inspecteren zoals u dit in de winkel zou mogen doen. Mocht door uw manier van omgaan met het product en de verpakking, het product in waarde verminderen, dan moet u deze waardevermindering vergoeden aan Kijk op gordijnen.
 3. Wanneer u de overeenkomst ontbindt binnen de bedenktermijn van 14 dagen, dan dient u het product/de producten zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag van herroeping te retourneren aan Kijk op gordijnen. Dit moet gebeuren in de originele, niet beschadigde verpakking. Geopende of beschadigde verpakkingen worden niet teruggenomen. Het openen van de verpakking betekent dat u de producten wenst te behouden.
 4. De kosten van het retourneren komen voor uw rekening. Deze kosten zijn nader gespecificeerd op de website van Kijk op gordijnen.
 5. Indien u gebruik heeft gemaakt van uw herroepingsrecht en het product/de producten zijn retour ontvangen door Kijk op gordijnen, dan zal Kijk op gordijnen uw betalingen terugbetalen via hetzelfde betaalmiddel als dat u heeft gebruikt.
 6. De volgende producten vallen niet onder de hierboven genoemde bedenktijd:
  1. producten die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper;
  2. producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  3. producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  4. producten die snel kunnen bederven of verouderen;
  5. producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
  6. producten waarvan verpakking duidelijk beschadigd is of niet meer in de originele verpakking aanwezig zijn.
 7. Wanneer de overeenkomst door u wordt verbroken door een oorzaak die aan u is toe te rekenen of wanneer de overeenkomst door u wordt geannuleerd buiten uw herroepingsrecht om, bent u verplicht alle door Kijk op gordijnen gemaakte kosten te vergoeden en alle hieruit voortvloeiende financiële gevolgen (bijvoorbeeld winstderving) voor Kijk op gordijnen vanwege het niet uitvoeren van de overeenkomst te dragen.
 8. Kijk op gordijnen mag de uitvoering van de overeenkomst direct, zonder dit vooraf aan u te laten weten, opschorten of geheel of gedeeltelijk ontbinden, wanneer: − u uw verplichtingen uit de overeenkomst niet (tijdig) nakomt; − er sprake is van (voorlopige) surseance van betaling, onder curatele stelling, schuldsanering of stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van uw bedrijf. Kijk op gordijnen hoeft dan geen schadevergoeding te betalen aan u en heeft daarnaast het recht om zelf schadevergoeding en/of betaling te vorderen.
 9. In alle bovengenoemde gevallen zijn alle vorderingen van Kijk op gordijnen op u onmiddellijk opeisbaar, en bent u verplicht de geleverde producten onmiddellijk terug te geven.
Winkelwagen
Info